IE Beleid


Voor het laatst gewijzigd op 12 augustus 2019.Beleid inzake de melding van vermeende inbreuken op intellectuele eigendom (“IE").


Desima Nederland ( "Desima") respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers om hetzelfde te doen.

Het is het beleid van Desima, om in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de toegang tot de account of de gehele account uit te schakelen van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken of herhaaldelijk beschuldigd worden van inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Desima zal reageren op claims van inbreuk op IE gepleegd met behulp van de Desima website en de mobiele applicatie (de "Site en Applicatie"), die gemeld worden aan Desima Nederland na dit IE Beleid.

 Als u een IE-eigenaar bent, of bevoegd bent om op te treden namens een, meld vermeende IE inbreuken die plaatsvinden op of via de site en Applicatie door het invullen van de volgende mededeling van vermeende inbreuk en stuur het aan Desima Nederland zoals hieronder beschreven.

 Na ontvangst van het bericht zoals hieronder beschreven, zal Desima de nodige maatregelen nemen, naar eigen goeddunken, en het gepast acht, met inbegrip van het verwijderen van het gewraakte materiaal van de site en Applicatie. Kennisgeving van vermeende inbreuk ( “Melding van inbreuk IE")
.
Vermeld het specifiek beschermde werk van u waarop inbreuk is gemaakt, of - indien meerdere werken vallen onder deze Melding van inbreuk IE - kunt u een representatieve lijst van de werken die u beweert te zijn geschonden bieden.

Geef aan op welk materiaal volgens u inbreuk gemaakt is (of op het onderwerp van inbreukmakende activiteiten zijn) en waarvan u denkt dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang toe moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om het materiaal te lokaliseren, ook met een minimum, indien van toepassing, de URL van de link die op de site en applicatie staat waar dit materiaal gevonden kan worden.

Voorzie uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres.


Vermeld de volgende twee verklaringen in de hoofd inhoud van de Melding van inbreuk IE:

“Ik verklaar dat ik te goeder trouw meen dat het betwiste gebruik van het geïdentificeerde materiaal niet is toegestaan ​​door de IE-eigenaar, zijn agent, of de wet (bijvoorbeeld als een fair gebruik)."


"Ik verklaar dat de informatie in dit bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of gemachtigd ben om op te treden namens de eigenaar van de IE-rechten die naar verluidt worden overtreden.”


Vermeld uw volledige officiële naam en uw elektronische of fysieke handtekening.

 Lever deze Melding van inbreuk IE, met alle items voltooid, naar Desima Nederland:

Desima
o.v.v Melding van inbreuk IE

Heechhiem 16
9084 BA Goutum
info@Desima.nl