Non-discriminatiebeleid

Ons manifest voor inclusiviteit en respect

Het centrale idee achter Desima is dat we een open community willen zijn die erop gericht is betekenisvolle, gedeelde ervaringen mogelijk te maken tussen mensen uit alle delen van de wereld en hen zo nader tot elkaar te brengen. Onze community bestaat uit miljoenen mensen, afkomstig uit vrijwel alle landen ter wereld. Het is een ongelofelijk diverse community, waarin mensen uit verschillende culturen en met verschillende normen en waarden samenkomen.

Met de Desima-community willen we een wereld creëren waarin mensen zich welkom en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond of hoe ver ze van huis zijn. Hierbij gaan we uit van twee grondbeginselen die van toepassing zijn op zowel Desima-verhuurders als -gasten: inclusiviteit en respect. Doordat we deze principes met zijn allen toepassen, voelen alle leden van onze community zich welkom op het Desima-platform, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en wat hun religie of geaardheid ook is. Bij Desima zijn we ons ervan bewust dat in bepaalde rechtsgebieden onderscheid tussen personen op basis van zaken als nationale afkomst, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid wordt toegestaan of vereist. We eisen dan ook niet van verhuurders dat zij lokale wetten schenden of acties ondernemen die tot juridische vervolging kunnen leiden. In rechtsgebieden waar dergelijke toestemmingen en vereisten gelden, zorgt Desima voor aanvullende richtlijnen en wordt dit antidiscriminatiebeleid aan de geldende situatie aangepast.

We hebben niet de illusie dat één bedrijf kan zorgen voor harmonie tussen alle mensen op aarde, maar we geloven wel dat de Desima-community empathie en begrip tussen verschillende culturen kan bevorderen. We werken er met zijn allen hard aan om alle vormen van onwettige vooroordelen, discriminatie en intolerantie van ons platform te weren. Binnen de Desima-community van verhuurders, gasten en mensen die overwegen ons platform te gebruiken, willen we een cultuur stimuleren waarin we meer doen dan ons enkel aan de minimaal geldende antidiscriminatiewetgeving te houden. In lijn met deze missie gaan we er als Desima-medewerkers, -verhuurders en -gasten allemaal mee akkoord het volgende beleid te lezen en ons hieraan te houden, zodat we onze community sterker kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich overal ter wereld thuis en welkom voelt.

Inclusiviteit - We verwelkomen gasten met alle mogelijke achtergronden met oprechte gastvrijheid en zonder vooroordelen. Wanneer je je bij Desima aansluit, als verhuurder of als gast, word je onderdeel van een inclusieve community. Vooroordelen, discriminatie, racisme en haat hebben geen plaats op ons platform of in onze community. Verhuurders zijn uiteraard verplicht om zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten die discriminatie op grond van ras, religie, nationale afkomst of enige andere hieronder genoemde factor verbieden, maar het is ons streven om meer te doen dan ons enkel aan de minimumvereisten van de wet te houden.
Respect - We gaan respectvol met elkaar om tijdens onze interacties en ontmoetingen. Bij Desima zijn we ons ervan bewust dat plaatselijke wetten en culturele normen over de hele wereld van elkaar verschillen. We verwachten van verhuurders en gasten dat ze zich aan de lokale wetgeving houden en respectvol met elkaar omgaan, ook wanneer zaken afwijken van hun eigen overtuiging of opvoeding. De leden van Desima creëren samen een ongelofelijke diversiteit aan achtergronden, ervaringen, overtuigingen en gebruiken binnen onze community. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, zorgt Desima voor meer besef van en waardering voor de dingen die we als mensen allemaal gemeenschappelijk hebben en gaan we vooroordelen op basis van misvattingen, foutieve informatie en onbegrip tegen.

Specifieke Richtlijnen voor Verhuurders in de Verenigde Staten en de Europese Unie
 
In de basis zorgen we ervoor dat we kennisnemen van alle toepasselijke nationale wetten, staatswetten en lokale wetten die betrekking hebben op huisvesting en openbare accommodaties. Verhuurders dienen contact op te nemen met de klantenservice van Desima als ze vragen hebben over hun verplichtingen wat betreft het nakomen van dit antidiscriminatiebeleid van Desima. In de nabije toekomst zal Desima aanvullende antidiscriminatierichtlijnen publiceren voor rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten. Onze verhuurders-community in de Verenigde Staten en Europa zal, geleid door de volgende principes, zich houden aan de volgende regels bij het overwegen van verhuur aan potentiële gasten:

Ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat 

Het is Desima-verhuurders niet toegestaan:
 
Gasten af te wijzen op basis van hun ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat.
Afwijkende voorwaarden te hanteren voor gasten op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat.
Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een voorkeur wordt geuit voor of afkeer van bepaalde gasten op basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of burgerlijke staat, of waarin gasten worden ontmoedigd op basis van dergelijke kenmerken.

Geslacht 

Het is Desima-verhuurders niet toegestaan: 

Een accommodatie te weigeren aan een gast op basis van geslacht, tenzij de verhuurder leefruimten (zoals badkamer, keuken of woonkamer) met de gast deelt.
Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van geslacht, tenzij de verhuurder leefruimten met de gast deelt.
Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een voorkeur wordt geuit voor of afkeer van gasten van een bepaald geslacht of waarin gasten van een bepaald geslacht worden ontmoedigd, tenzij de verhuurder leefruimten met de gast deelt.Het is Desima-verhuurders toegestaan: 
Een ruimte enkel beschikbaar te stellen aan gasten van hetzelfde geslacht als de verhuurder leefruimten met de gast deelt.

Handicap 

Het is Desima-Verhuurders niet toegestaan: 
Gasten af te wijzen op basis van een bestaande of vermoede handicap.
Afwijkende voorwaarden te hanteren op basis van het feit dat een gast een handicap  heeft.
In plaats van de potentiële gast zelf te bepalen of een ruimte al dan niet geschikt is voor personen met een bepaalde handicap.
Naar het bestaan of de ernst van de handicap van gasten te vragen of naar de manieren waarop met de handicap wordt omgegaan. Als een potentiële gast echter zijn of haar handicap ter sprake brengt, is het wel wenselijk dat de verhuurder met deze potentiële gast bespreekt in hoeverre de ruimte tegemoetkomt aan de behoeften van de potentiële gast.
Het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen te verbieden of beperken.
Meer huur of aanvullende kosten in rekening te brengen aan gasten met een handicap.
Advertenties te plaatsen of uitspraken te doen waarin een voorkeur wordt geuit voor of afkeer van gasten met een handicap of waarin gasten met een handicap worden ontmoedigd.
Te weigeren met gasten te communiceren via beschikbare hulpmiddelen, zoals omzettingsfuncties voor spraak-naar-tekst (voor mensen met een gehoorbeperking) en e-mail (voor mensen met een gezichtsbeperking die een schermvoorleesfunctie gebruiken).
Te weigeren redelijke accommodatie te verzorgen, zich flexibel op te stellen en kleine aanpassingen aan hun huisregels te doen voor gasten met een handicap, bijvoorbeeld als gasten een noodzakelijk geleidedier willen meenemen of een beschikbare parkeerplaats vlak bij de accommodatie nodig hebben. Wanneer gasten om dergelijke aanpassingen vragen, dienen de verhuurder en de gast samen te bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de ruimte aan de behoeften van de gast voldoet.
Het is Desima-verhuurders toegestaan: 
Feitelijk juiste informatie te verstrekken over de toegankelijkheid (of het gebrek hieraan) van de ruimte, waardoor gasten met een handicap zelf kunnen beoordelen of de ruimte geschikt voor ze is.

Persoonlijke voorkeuren 

Het is Desima-verhuurders toegestaan: 
Gasten te weigeren op basis van andere factoren dan hierboven worden genoemd, mits een dergelijke weigering niet bij wet is verboden. Desima-verhuurders mogen bijvoorbeeld, behalve wanneer de wet dit verbiedt, weigeren accommodatie te verhuren aan gasten met huisdieren of aan gasten die roken.
Van gasten te eisen dat ze zich houden aan beperkingen wat betreft het voedsel dat in de ruimte wordt genuttigd (wanneer verhuurders er bijvoorbeeld een koosjere of vegetarische keuken op nahouden, mogen ze als regel stellen dat gasten deze beperkingen respecteren).
Niets in dit beleid weerhoudt verhuurders ervan gasten te weigeren op basis van aspecten waarvoor geen bescherming geldt op basis van de algemene burgerrechten of die geen betrekking hebben op beschermde groepen. Een Desima-verhuurder mag bijvoorbeeld gasten weigeren die in de ruimte willen roken en kan beperkingen instellen voor het aantal gasten per ruimte.

Zaken om rekening mee te houden bij het weigeren van gasten. Het is belangrijk dat verhuurders beseffen dat niemand het leuk vindt om te worden geweigerd. Ook als een verhuurder rechtsgeldige en gerechtvaardigde redenen heeft en vermeldt wanneer een gast wordt geweigerd, kan het geweigerde communitylid zich onwelkom of uitgesloten voelen. Verhuurders dienen altijd hun uiterste best te doen om zich gastvrij op te stellen tegenover gasten, ongeacht hun achtergrond. Verhuurders die stelselmatig gasten uit een beschermde groep weigeren (ook als hiervoor legitieme redenen worden gegeven), ondermijnen de kracht van onze community door potentiële gasten het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn. Desima kan verhuurders bij wie een dergelijk patroon is aan te tonen van het Desima-platform verwijderen.

Specifieke Richtlijnen voor Verhuurders Buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie 
Sommige landen of communities buiten de Verenigde Staten of Europese Unie kunnen het toestaan of zelfs nodig vinden om onderscheid in de verhuur van accommodaties te maken op basis van, bijvoorbeeld, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht of seksuele oriëntatie - dit is in strijd met onze algemene anti-discriminatiefilosofie. In dit soort gevallen vragen we onze verhuurders niet om de plaatselijke wetten te overtreden, noch om gasten te accepteren die verhuurders kunnen blootstellen aan een reëel en aantoonbaar risico van arrestatie of fysieke schade aan personen of goederen. Verhuurders die in dergelijke gebieden wonen dienen een dergelijke beperking in te stellen op hun advertentie en duidelijk te maken dat ze bepaalde gasten niet kunnen ontvangen zodat potentiële gasten op de hoogte zijn van het probleem en Desima de noodzaak voor een dergelijke actie kan bevestigen. In het communiceren van dergelijke beperkingen verwachten we van verhuurders dat zij duidelijke, feitelijke en niet-denigrerende termen gebruiken. Voor laster en beledigingen is geen plaats op ons platform of in onze community.

Wat gebeurt er als een verhuurder zich niet aan ons antidiscriminatiebeleid houdt? 
Als een advertentie bewoordingen bevat die in strijd zijn met dit antidiscriminatiebeleid, wordt de verhuurder gevraagd deze bewoordingen te verwijderen en te bevestigen dat hij of zij dit beleid en de onderliggende principes begrijpt en voornemens is zich hieraan te houden. Desima kan ook, naar eigen goeddunken, stappen ondernemen, tot aan de verwijdering van de verhuurder van het Desima-platform aan toe.

Als de verhuurder gasten weigert vanwege de beschermde groep waartoe de gasten behoren of bewoordingen gebruikt die aantonen dat er achter zijn of haar acties beweegredenen schuilen die in dit beleid worden verboden, onderneemt Desima stappen om dit beleid te handhaven, tot aan de verwijdering van de verhuurder van het platform aan toe.

Naarmate de Desima-community verder groeit, blijven we ervoor zorgen dat het beleid en de praktijken van Desima aansluiten bij ons voornaamste doel: gasten en verhuurders bij al hun interacties met het Desima-platform het gevoel geven dat ze welkom zijn en gerespecteerd worden. Dit is de standaard waaraan we worden gehouden door onszelf, onze community en de rest van de wereld.