Terms & Conditions


Voor het laatst gewijzigd op 25 november 2018.


 1. Kernbegrippen

  Desima biedt een online platform waar verhuurders van vakantieaccommodaties en huurders die op zoek naar een dergelijke accommodatie en deze willen boeken verbindt (gezamenlijk de “Diensten"). Deze diensten zijn te bereiken op www.desima.nl en alle andere websites waarvan Desima nu of in de toekomst gebruik maakt of gaat gebruiken en waarop de Diensten beschikbaar zijn (gezamenlijk de "Site") en tevens op andere applicaties voor mobiel, tablet en andere slimme apparaten en applicatieprogramma-interfaces (gezamenlijk de “Applicaties of apps”).

  Accomodatie: vakantiewoningen en alle andere voor vakantie beschikbaar te stellen eigendommen aan huurders.

  Desima content: alle content die Desima beschikbaar stelt via de Site, Applicatie, Diensten, of aan haar gelieerde promotiecampagnes en officiële social media kanalen, met inbegrip van alle content in licentie van een derde partij, met uitzondering van de content geplaatst door leden.

  Boeking: een beperkte vergunning verleend door de verhuurder aan de huurder om binnen te gaan en gebruik te maken van de door de verhuurder ter beschikking gestelde vakantieaccommodatie voor de beperkte duur van de bevestigde boeking, gedurende welke tijd de verhuurder (alleen indien en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving) het recht behoudt de accommodatie te betreden, in overeenstemming met de huurders overeenkomst met de verhuurder. Let op, zoals gebruikt op de Site, Applicaties en Diensten, "korte termijn huur" en "home sharing" hebben dezelfde betekenis als 'Boeking, “ alle drie termen betekenen een beperkte vergunning verleend door de verhuurder aan de huurder om binnen te gaan en gebruik te maken van de door de verhuurder ter beschikking gestelde accommodatie voor de beperkte duur van de bevestigde boeking zoals hierboven gedefinieerd.

  Boeking aanvraagperiode: de periode vanaf het moment dat een reservering is aangevraagd door een huurder (zoals bepaald door Desima naar eigen goeddunken), waarbinnen een verhuurder kan beslissen òf om het reservering te bevestigen of te verwerpen, zoals vermeld op de Site, Applicatie of Diensten. Verschillende Boeking aanvraagperiodes kunnen van toepassing zijn op verschillende plaatsen.

  Collectieve content: betekent content geplaatst door zowel leden als door Desima.

  Communicatie: betekent een e-mail bericht via de site, applicatie, een tekstbericht of bericht naar een WhatsApp account.

  Content: onder content wordt verstaan ​​tekst, afbeeldingen, foto's, muziek, software (met uitzondering van de site of applicatie), audio, video, informatie of andere materialen.

  Huurder: een lid die aan de verhuurder vraagt om een reservering te mogen plaatsen voor een door de verhuurder op de site, diensten of applicatie aangeboden accommodatie of een lid dat verblijft in een accommodatie en die niet de verhuurder is van de deze accommodatie.

  Verhuurder: een lid dat een accommodatie creëert en aanbiedt via de Site, Applicatie en Diensten.

  Advertentie: betekent een accommodatie die is opgenomen door een verhuurder die beschikbaar is voor het boeken via de Site, Applicatie, en Diensten.

  Lid: een persoon die het account-registratie proces doorloopt en voltooid bij Desima, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verhuurders en huurders, zoals hieronder beschreven onder "Account Registratie".

  Lid content: alle content die een lid plaatst, upload, publiceert, inzendt, betoogt uitzendt, of omvat in zijn of haar advertentie, Lid profiel of Desima promotiecampagne die ter beschikking worden gesteld via de Site, Applicatie of Diensten.

  Belasting of belastingen: betekent alle omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (BTW), goederen en diensten belastingen, van voorbijgaande aard bezetting belastingen, toeristen of andere bezoekers belastingen, huisvesting of accommodatie belastingen (onroerende zaakbelastingen), toeslagen (zoals congrescentrum kosten) waarvan Accommodatie verstrekkers wettelijk kunnen worden verplicht om dit te verzamelen en af te dragen aan overheidsinstanties en andere soortgelijke gemeentelijke, provinciale, federale en nationale instanties alsmede indirecte of andere eventuele achtergehouden persoonlijke inkomensbelasting of vennootschapsbelasting.

 2. Service voorwaarden

  Door gebruik te maken van de Site, Applicatie of Diensten, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en om wettelijk gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden ( "Voorwaarden"), of je nou een geregistreerde gebruiker van de Diensten wordt of niet. Deze Voorwaarden bepalen je toegang tot en het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten en alle Collectieve content (zoals hieronder gedefinieerd), en uw deelname aan het Referentie Programma (hieronder gedefinieerd), en een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Desima vormen. Gelieve ook ons privacybeleid op www.desima.nl/privacy_policy aandachtig te lezen.

  Daarnaast kunnen bepaalde delen van de Site en Applicatie (en uw toegang tot of het gebruik van bepaalde aspecten van de Diensten of Collective content) andere voorwaarden, normen, richtlijnen of beleid hebben of kan het nodig zijn voor u om in te stemmen met en het accepteren van aanvullende voorwaarden. Als er een conflict tussen deze Algemene voorwaarden ontstaat voor een bepaald gebied van de Site, Applicatie, Diensten, of Collective content, zullen deze voorwaarden voorrang hebben met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot dat gebied van de Site, Applicatie, Diensten, of Collective content.

  Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heb je geen recht om informatie te verkrijgen uit of het op andere wijze gebruik maken van de site, of Applicatie en Diensten. Als u de Site, Applicatie of Diensten niet gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden dan kan dit onderhevig zijn aan burgerlijke en strafrechtelijke sancties.

  De site, applicatie en diensten bestaat uit een online platform via welke verhuurders advertenties aan kunnen maken van accommodaties en waar de huurders rechtstreeks daarover kunnen lezen en rechtstreeks kunnen boeken bij de verhuurder. U gaat ermee akkoord dat Desima geen partij is bij de gesloten overeenkomst tussen verhuurder en huurder, noch is Desima een makelaar, agent of verzekeraar. Desima heeft geen controle over het gedrag van verhuurders, huurders en andere gebruikers van de site, applicatie en diensten of, noch over de accommodaties, en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af voor zover toegestaan door de wet.

  Als u ervoor kiest om een advertentie op Desima aan te maken gaat u ermee akkoord dat uw relatie met Desima beperkt blijft tot een lid en een onafhankelijke derde partij opdrachtgever en geen werknemer, agent, joint venture of partner van Desima om wat voor reden dan ook en u handelt exclusief onder uw eigen naam en voor uw eigen voordeel, en niet namens of ten behoeve van Desima. Desima heeft geen controle op en geen recht op controle op uw advertentie of op uw offline activiteiten in verband met UW advertentie  of andere zaken met betrekking tot uw advertentie die u ontplooit. Als lid gaat u akkoord dat u niet de verkeerde indruk wekt dat u gelieerd bent met, samenwerkt met, of optreedt namens of tot voordeel van Desima, inclusief het oneigenlijk gebruik van al het intellectuele eigendom van Desima.

  U erkent en aanvaardt dat als u toegang heeft tot en gebruik maakt van de Site, de applicatie of de diensten of door het downloaden of het plaatsen van content van of op de Site, via de applicatie of via de Diensten, dat u de voorwaarden ontvangen en gelezen heeft en dat u hieraan gebonden bent of u nou geregistreerd bent op de Site en/of applicatie of niet. Als u u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan heeft u geen recht op toegang of gebruik van de Site, Applicatie of Diensten en van de collectieve content.

  Als u deze voorwaarden accepteert of akkoord gaat met deze voorwaarden voor rekening van een bedrijf of een andere rechtspersoon, dan verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die vennootschap of andere juridische entiteit aan deze voorwaarden te binden en, in dat geval, "u" en "uw "zullen verwijzen en gelden voor die vennootschap, onderneming of andere juridische entiteit.

 3. Wijzigingen

  Desima behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op de Site, Applicatie en Diensten deze voorwaarden te wijzigen met inbegrip van de servicekosten welke gewijzigd mogen worden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als we deze voorwaarden wijzigen, zullen we deze wijziging plaatsen op de site of via de applicatie en / of u een bericht van de wijziging via e-mail sturen. We zullen ook de “Voor het laatst bijgewerkt" datum aan de bovenkant van deze voorwaarden verwerken. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden van kracht op het moment van de ter beschikkingstelling. Bij voortdurende toegang tot of gebruik van de Site, Applicatie of Diensten geeft u aan dat u de wijzigingen gelezen en aanvaard heeft. Bovendien, als de gewijzigde voorwaarden materiële wijzigingen bevatten, geldend voor bestaande leden (door het inperken van uw rechten of het verhogen van uw verantwoordelijkheden), zullen wij u in kennis stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijzigingen. Als de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardbaar voor u zijn, dan is uw enige toevlucht om te stoppen met het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten. Als u uw Desima account niet sluit dan wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

 4. Toelatingscriteria

  De Site, Applicatie and Diensten zijn uitsluitend bestemd voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Elke toegang tot of het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten door personen onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang tot of het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten vertegenwoordigt u en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

  Voor gebruikers in Nederland, zal Desima, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetten en als we over voldoende informatie beschikken om een ​​gebruiker te identificeren, rapporten van de openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen of registraties van zedendelicten van de gebruiker proberen te verkrijgen. Voor gebruikers buiten Nederland, kunnen we, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetten en als we over voldoende informatie beschikken om een ​​gebruiker te identificeren, de lokale versie van de achtergrond of registraties van zedendelicten proberen te verkrijgen en te controleren naar eigen goeddunken. U stemt ermee in en geeft ons toestemming om uw persoonlijke gegevens, zoals uw volledige naam en geboortedatum, te gebruiken om dergelijke rapporten te verkrijgen, met inbegrip van leveranciers van Desima.

 5. Hoe de Site, Applicatie en Diensten werken

  De Site, Applicatie en Diensten kan worden gebruikt om het plaatsen en boeken van Accommodaties te vergemakkelijken. Dergelijke Accommodaties zijn opgenomen in de resultaten op de Site, Applicatie en Diensten door de verhuurders. U kunt de resultaten ook bekijken als een niet-geregistreerde bezoeker van de Site, Applicatie and Diensten; Echter, als u een ​​accommodatie wilt boeken of een advertentie wilt aanmaken, dan moet u uzelf eerst registreren door een ​​Desima account (hieronder gedefinieerd) te creëren.

  Zoals hierboven vermeld, stelt Desima een online platform of een marktplaats ter beschikking met aanverwante technologie voor de huurders en verhuurders om elkaar online te ontmoeten en het mogelijk te maken om rechtstreeks met elkaar boekingen van Accommodaties te regelen. Desima is geen eigenaar of exploitant van onroerend goed, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hotelkamers, motelkamers, ander onderdak of onderkomen, noch is het een aanbieder van onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, hotelkamers, motelkamers, ander onderdak of onderkomen en Desima is niet de eigenaar, verkoper, wederverkoper, leverancier, verhuurder, onder- of wederverhuurder, beheerder en / of controleur van onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, hotelkamers, motelkamers, ander onderdak of onderkomen of transport of reisdiensten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Desima platform, zijn de verantwoordelijkheden van Desima beperkt tot het beschikbaar stellen en faciliteren van de Site, Applicatie en Diensten.

  LET OP, zoals hierboven vermeld, zijn de Site, Applicatie en Diensten bedoeld om te worden gebruikt door verhuurders en huurders om elkaar gemakkelijk te vinden en het direct boeken van accommodaties te vergemakkelijken. Desima kan en zal geen controle hebben over de content van de opgenomen advertenties en de conditie, wettelijkheid of geschiktheid van de accommodaties. Desima is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot alle advertenties en accommodaties af. Dienovereenkomstig zijn alle geplaatste en geaccepteerde reserveringen op eigen risico van het lid.

 6. Account registratie

  Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site en Applicatie, en om een ​​accommodatie te boeken of een advertentie aan te maken, moet u zich registreren door een ​​account ( "Desima account") aan te maken om lid te worden. U kunt zich inschrijven voor de Diensten direct via de site of applicatie of zoals beschreven in deze sectie.

  U kunt zich ook inschrijven om mee te doen door in te loggen op uw account met bepaalde social media sites van derden ( "SMS") (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Facebook; elk van deze accounts, een "derdenaccount"), via onze Site of Applicatie, zoals hieronder beschreven. Als onderdeel van de functionaliteit van de Site, Applicatie en Diensten, kunt u uw Desima account koppelen aan accounts van derden, door ofwel: (1) het verstrekken van uw derdenaccount login gegevens aan Desima via de Site, Diensten of Applicatie; of (2) Desima toegang te verlenen tot uw derdenaccount, zoals toegestaan ​​onder de van toepassing zijnde voorwaarden die aan het gebruik van elke derdenaccount verbonden zijn. U verklaart dat u gerechtigd bent om uw derdenaccount login gegevens bekend te maken aan Desima en / of Desima toegang te verlenen tot uw derdenaccount (waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de hierin beschreven doeleinden), zonder inbreuk door uw toedoen op een van de voorwaarden die uw gebruik van de toepasselijke derdenaccount rechtvaardigen en zonder verplichting voor Desima mee te betalen aan wat voor kosten dan ook of Desima onderdeel te maken van eventuele gebruiksbeperkingen opgelegd door dergelijke derde dienstverleners. Door Desima toegang te verlenen tot alle derdenaccounts, begrijpt u dat Desima uw derdenaccount zal openen, en dat daardoor alle informatie (indien van toepassing) die u daar ter beschikking heeft gesteld en opgeslagen ( "SMS Content"), beschikbaar zal zijn op en via de Site, Diensten en Applicatie via uw Desima account en Desima account profielpagina. Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zal alle SMS Content, indien aanwezig, worden beschouwd als Leden Content en vallen onder alle doeleinden van deze voorwaarden. Afhankelijk van de derdenaccounts die u kiest en onder voorbehoud van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke derdenaccounts, persoonlijk identificeerbare informatie die u publiceert op uw derdenaccounts zal beschikbaar zijn op en via uw Desima account op de Site, Diensten en Applicatie. Houdt u er rekening mee dat als een derdenaccount of geassocieerde dienst hiervan niet meer beschikbaar is of als Desima’s toegang tot dergelijke derdenaccounts wordt beëindigd door de derdenaccounts service provider, dan zal de SMS Content niet langer beschikbaar zijn op en via de Site, Diensten en Applicatie. U heeft de mogelijkheid om op elk moment de verbinding tussen uw Desima account en uw derdenaccounts uit te schakelen door de naar de 'Instellingen' sectie van de Site en Applicatie te gaan. Let op: uw relatie met de derden dienstverleners gekoppeld aan uw derdenaccounts valt uitsluitend onder uw overeenkomst(en) met dergelijke derden-service providers. Desima doet geen moeite om eventuele SMS Content voor enig doel te beoordelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot op juistheid, rechtmatigheid of niet-inbreuk makend en Desima is niet verantwoordelijk voor alle SMS Content.

  Uw Desima account en uw Desima account profielpagina zal worden gemaakt voor uw gebruik van de Site en Applicatie op basis van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen via een SMS zoals hierboven beschreven. U mag niet meer dan één (1) actieve Desima account bezitten. U gaat ermee akkoord om accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om dergelijke informatie bij te werken om het nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Desima behoudt zich het recht voor uw Desima account op te schorten of te beëindigen en uw toegang tot de Site, Applicatie and Diensten te weigeren als u meer dan één (1) Desima account bezit, of als informatie tijdens of na de registratie niet juist, frauduleus, niet up-to-date, incompleet blijkt te zijn, of anderszins in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

  U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U stemt ermee in dat u uw wachtwoord niet bekend maakt aan derden.

  Tenzij door een specifieke functie op Desima uitdrukkelijk toegestaan, is het niet toegestaan ​​om uw Desima account te delen met iemand of toe te staan ​​dat anderen toegang krijgen tot of gebruik maken van uw Desima account. Desima kan functies inschakelen, in onze discretie, die het mogelijk maken voor andere leden om bepaalde acties in inzake uw Desima account te doen, namens u en met uw uitdrukkelijke toestemming, zoals het hebben van uw executive assistent, reisbureau, of werkgever die namens u boekt of een familielid toevoegt aan uw account als een extra Verhuurder. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten of acties die onder uw Desima account genomen of gedaan worden, of u dergelijke activiteiten of acties nou wel of niet heeft toegestaan. U dient onmiddellijk Desima op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw Desima account.

 7. Plaatsen van Accommodaties

  Als lid kunt u advertenties van accommodaties creëren. Om een advertentie aan te maken, wordt u gevraagd om een aantal vragen over de accommodatie te beantwoorden om opgenomen te kunnen worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de locatie, de capaciteit, de grootte, de kenmerken, de beschikbaarheid van de accommodatie, de prijzen en de bijbehorende regels en financiële voorwaarden. Om in de zoekresultaten te zien te zijn via de Site, Applicatie and Diensten, moeten alle Accommodaties geldige fysieke adressen hebben. advertenties zullen openbaar worden gemaakt via de Site, Applicatie and Diensten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de advertentie of de positie van de advertentie in de zoekresultaten kan afhangen van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, voorkeuren van de huurder en verhuurder, beoordelingen en/of het gemak van de boeking.

  Andere leden zullen in staat zijn om uw accommodatie te boeken via de website, Applicatie and Diensten op basis van de informatie in uw advertentiegegevens, de eisen van uw Huurders, en van de huurders zoekopdracht parameters en voorkeuren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer een huurder vraagt om ​​een reservering van uw accommodatie, u de gast niet kunt vragen om een ​​hogere prijs te betalen dan in het boekingsverzoek.

  U erkent en gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor al uw advertenties en de Content die u daarin vermeldt. Dienovereenkomstig, verklaart en garandeert u dat alle advertenties die u plaatst en de boekingen hiervan, of het verblijf van een huurder daarin, een Accommodatie in een advertentie die u plaatst (1) zal geen afspraken die u met derden bent aangegaan, zoals de vereniging van huiseigenaren schenden, condominium, of andere overeenkomsten met derden, en (2) zal (a) voldoen aan alle geldende wetten (zoals bestemmingsplannen), belasting-eisen, Intellectuele eigendomswetten, en de regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op de accommodaties in een advertentie die u plaatst (met inbegrip van het hebben van alle benodigde vergunningen, licenties en registraties), en (b) niet in strijd met de rechten van derden. Houd er rekening mee dat Desima niet verantwoordelijk is voor de naleving van een verhuurder met zijn of haar overeenkomsten met of plichten jegens derden, van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. Desima behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot elke advertentie te verwijderen of uit te schakelen om welke reden dan ook, met inbegrip van advertenties die Desima, naar eigen goeddunken, bezwaarlijk acht om welke reden dan ook, in strijd is met deze Voorwaarden of Desima's op dat moment geldende beleid en de communautaire richtlijnen of Standaarden, Trademark & ​​Merkenbeleid, of anderszins schadelijk zijn voor de Site, Applicatie of Diensten.

  Als u een verhuurder bent, begrijpt en accepteert u dat Desima niet fungeert als een verzekeraar of als uw boekingsagent. Als een huurder om een boeking vraagt van uw accommodatie en verblijft op uw Accommodatie, elke overeenkomst die u hierbij aangaat met de huurder is tussen u en de huurder en is Desima hier geen partij bij.

  Wanneer u een advertentie aanmaakt, kunt u er ook voor kiezen om bepaalde eisen te stellen waaraan moet worden voldaan door de leden die in aanmerking komen om een ​​boeking aan te vragen van uw accommodatie, zoals het eisen van de leden om een ​​profielfoto of geverifieerd telefoonnummer te hebben, om uw accommodatie te kunnen boeken. Ieder lid die Accommodaties willen boeken die opgenomen zijn in de advertenties dienen aan dergelijke eisen te moeten voldoen. Meer informatie over hoe dergelijke eisen te stellen zijn is beschikbaar via de "verhuurders" sectie van de Site, Applicatie and Diensten.

  Als u een Verhuurder bent, maakt Desima bepaalde tools beschikbaar om u te helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over welke leden u verkiest te bevestigen of te pre-bevestigen voor het boeken van uw accommodatie. U erkent en aanvaardt dat u, als verhuurder, verantwoordelijk bent voor uw eigen handelen en nalaten en ook verantwoordelijk bent voor het handelen en nalaten van elke persoon die woont in of anderszins aanwezig is in de accommodatie op uw verzoek of uitnodiging, met uitzondering van de huurder (en de individuen de huurder uitnodigt op de accommodatie, indien van toepassing.)

  Desima raadt Verhuurders aan een geschikte verzekering voor hun Accommodaties te verkrijgen. Lees elke verzekering goed die u voor uw Accommodatie heeft wilt hebben, en in het bijzonder moet u ervoor zorgen dat u bekend bent met eventuele uitsluitingen en eventuele eigen risico's die van toepassing kunnen zijn voor dergelijke verzekeringen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, of uw verzekeringspolis het handelen of nalaten van huurders of betrekking hebbend op uw huurders zullen dekken (en de individuen die de huurder uitnodigt in de accommodatie, indien van toepassing), tijdens een verblijf in uw accommodatie.

 8. Geen hulpverlening

  De leden zijn verplicht volgens deze voorwaarden om nauwkeurige informatie te verstrekken. Hoewel Desima, ten behoeve van transparantie of fraude preventie of opsporing doeleinden, rechtstreeks of via derden, kan vragen om, een ​​vorm van identificatie uitgegeven door de overheid, uw geboortedatum, en andere informatie, of door het verrichten van aanvullende controles en procedures ontwikkeld om te controleren of de identiteit of achtergronden van de leden klopt en / of het screenen van verstrekte informatie door middel van databases van derden of andere bronnen, doen wij geen uitspraken over of maken geen representaties van en noch bevestigen wij een identiteit of vermeende identiteit van leden of de achtergrond van het lid.

  Door u te registreren voor een Desima account, gaat u ermee akkoord dat Desima kan - maar is niet verplicht om - een lid te vragen een verklaring van goed gedrag te overleggen. Als we een lid vragen om een verklaring van goed verdrag te overleggen, zullen we dat vragen en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Met alle verwijzingen in de Site, Applicatie en Diensten naar een Lid als "gecontroleerd" of "verified" (of vergelijkbare taal) wordt alleen aangegeven dat het betreffende lid een relevante verificatie of identificatie proces heeft voltooid, en vertegenwoordigt niet meer dan dat. Een dergelijke beschrijving is geen goedkeuring, certificering of garantie van Desima over elk lid, met inbegrip van de identiteit van het lid en of het lid betrouwbaar, veilig of geschikt is. In plaats daarvan wordt met een dergelijke beschrijving nuttige informatie bedoeld voor u zodat u zelf kan beoordelen en uw eigen beslissingen kunt nemen over de identiteit en geschiktheid van anderen waar u contact mee zoekt of een interactie mee wilt starten via de Site, Applicatie en Diensten. Wij adviseren daarom dat u altijd de nodige zorgvuldigheid betracht bij de beslissing van u om te verblijven in de accommodatie van een huurder of een boeking of boekingsverzoek te aanvaarden van een huurder, of het hebben van een andere interactie met een ander lid. Desima is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van uw interacties met andere leden.

  Door het gebruik van de Site, Applicatie of Diensten, gaat u ermee akkoord dat geen enkel rechtsmiddel of de verplichting die u probeert te krijgen voor handelen of nalaten van andere leden of andere derden zal worden beperkt tot een vordering op de specifieke leden of andere derde partijen die u schade hebben veroorzaakt. U gaat ermee akkoord niet te proberen om de aansprakelijkheid te leggen bij Desima of te proberen enig rechtsmiddel in te zetten tegen of van Desima met betrekking tot dergelijk handelen of nalaten. Daarom raden we u aan om rechtstreeks te communiceren met andere leden op de site en diensten met betrekking tot boekingen of advertenties door u. Deze beperking geldt niet voor elke vordering van een verhuurder bij Desima met betrekking tot de afdracht van de ontvangen gelden van een huurder aan Desima namens een verhuurder, die in plaats daarvan onderworpen zullen zijn aan de beperkte aansprakelijkheid van het hieronder beschreven hoofdstuk met de titel "Beperking van aansprakelijkheid".

 9. Boekingen en Financiële termen
 • Kern begrippen

  Accommodatiekosten: betekent de kosten die verschuldigd zijn aan de verhuurder en te betalen door een huurder in ruil voor het verblijf van die huurder in een accommodatie van de verhuurder. De verhuurder alleen, en niet Desima, is verantwoordelijk voor de accommodatiekosten voor zijn of haar advertentie  Het is de verhuurder toegestaan naar zijn of haar eigen goeddunken om (i) schoonmaak kosten of een andere vergoeding op het Desima platform op te nemen, of (ii) belastingen te berekenen waarvan de verhuurder bepaalt dat hij of zij deze dient te innen.

  Huurder kosten: de vergoeding die Desima rekent aan een huurder voor het gebruik van de Diensten, die wordt berekend als een percentage van de toepasselijke accommodatiekosten. De huurder kosten zullen worden getoond aan de huurder als de huurder wordt gevraagd een boeking verzoek naar een ​​verhuurder te sturen.

  Verhuurder kosten: de vergoeding die Desima rekent aan een verhuurder voor het gebruik van de diensten, die wordt berekend als een percentage van de toepasselijke accommodatiekosten.

  Betaalmethode: een betaalmethode die u in uw Desima account hebt toegevoegd, zoals een creditcard, debitcard of PayPal.

  Servicekosten: betekenis van de Huurder kosten en de Verhuurder kosten gezamenlijk.

  Totale kosten: betekent de som van de accommodatiekosten, de Huurder kosten en de eventuele verschuldigde belastingen.

 • Boekingen en Financiële Voorwaarden voor de Verhuurder

  Als u een verhuurder bent en een boeking wordt aangevraagd voor uw accommodatie via de Site, Applicatie of Diensten, zal u gevraagd worden om ofwel een pre-goedkeuring, of bevestigen of het boeking verzoek binnen de Boeking Aanvraag periode af te wijzen, anders komt het reservering verzoek automatisch te vervallen. Bij een boeking via de Site, Applicatie of Diensten wordt gevraagd, zullen wij met u delen (i) de eerste en laatste naam van de huurder die de boeking heeft aangevraagd, (ii) een link naar de huurders Desima account profielpagina, (iii ) als de huurder en verhuurder allebei zijn verbonden met hun Desima accounts via SMS en het delen van sociale connecties nog niet hebben uitgeschakeld, de namen van de gedeelde connecties op dergelijke SMS, en (iv) een indicatie van of de huurder andere informatie heeft verstrekt aan Desima, zoals een geverifieerd e-mailadres, aansluiting op SMSs, of een identiteitskaart. Als u niet in staat bent om een boeking verzoek te bevestigen of een ​​boeking verzoek binnen de Boeking Aanvraag periode af te wijzen, zullen alle door Desima geïnde bedragen (via Desima betalingen) voor de gevraagde Boeking terugbetaald worden aan de van toepassing zijnde huurder. Wanneer u een door een huurder aangevraagde reservering bevestigt, zal Desima u een mededeling sturen ter bevestiging van de boeking, afhankelijk van de keuzes die u maakt via de Site, Applicatie and Diensten.

  Desima Betalingen zal de totale kosten van de huurders verzamelen op het moment van het boeking verzoek of na bevestiging door de verhuurder en zal de betaling van de accommodatiekosten (min de van toepassing zijnde kosten en belastingen) aan de host starten op het moment en zoals verder beschreven in de Betaling Voorwaarden.

  Elke verhuurder stemt ermee in dat Desima, in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden, geselecteerd door de gastheer en terug te vinden in de betreffende advertentie  (i) toestaan ​​dat de huurder de boeking annuleert en (ii) dat deel van de accommodatiekosten, gespecificeerd in de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden, zal restitueren aan de huurder (via Desima betalingen).

 • Boekingen en Financiële Voorwaarden voor de Huurder

  De verhuurders, niet Desima, zijn zelf verantwoordelijk voor het eren en uitvoeren van alle bevestigde boekingen en het beschikbaar stellen van de accommodaties die gereserveerd zijn via de Site, Applicatie en Diensten. Als u, als huurder, er voor kiest om een transactie aan te gaan met een verhuurder voor het boeken van een accommodatie, dan gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u een overeenstemming heeft bereikt met het verhuurder en dat u akkoord gaat met alle bepalingen, de voorwaarden, de regels en beperkingen in verband met de accommodatie die opgelegd zijn door de verhuurder.

  U erkent en gaat ermee akkoord dat u, en niet Desima, verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van dergelijke overeenkomsten, dat Desima geen partij is bij deze overeenkomsten, en dat, met uitzondering van de verplichtingen van Desima Betalingen op grond van de betalingsvoorwaarden van Desima (inclusief alle dochterondernemingen) elke elke aansprakelijkheid af wijst die voortvloeit uit of in verband met dergelijke overeenkomsten.

  De totale kosten worden getoond aan een huurder voordat de huurder een boeking verzoek stuurt naar een ​​verhuurder. Zoals hierboven vermeld, is de huurder verplicht om ofwel een pre-boeking, een bevestiging of een afwijzing van de boeking aanvraag te sturen binnen de boeking aanvraag periode; anders zal de gevraagde boeking automatisch worden geannuleerd. Na ontvangst van uw boeking aanvraag kan Desima Betalingen een pre-autorisatie initiëren en / of een nominaal bedrag rekenen via uw betalingsmethode op grond van de Betaling Voorwaarden. Wanneer een aangevraagde boeking wordt geannuleerd (dus niet bevestigd door de toepasselijke verhuurder), zullen de eventueel door Desima geïnde bedragen worden terugbetaald aan de desbetreffende huurder, afhankelijk van de selecties die de huurder maakt via de Site en Applicatie, en alle pre-autorisatie van zulke betaalmethodes van de huurder zal worden vrijgegeven, indien van toepassing.

  U als huurder gaat akkoord met de betaling van de totale kosten voor iedere aangevraagde boeking, in de meeste gevallen bevestigd, voortvloeiend uit uw Desima account. Desima Betalingen zal de totale kosten, zoals vermeld in de Betaling Voorwaarden, innen.

  Zodra uw bevestigde boeking transactie is voltooid ontvangt u een mededeling van deze bevestiging met daarin een overzicht van uw bevestigde boeking.

  • Servicekosten en andere kosten

   Als tegenprestatie voor het gebruik van de online marktplaats en platform van Desima, rekent Desima servicekosten. Desima Betalingen int deze Servicekosten op grond van de Betaling Voorwaarden, en, indien van toepassing, ook belastingen (zoals BTW in Europa) met betrekking tot de Verhuurder kosten and huurder kosten. Desima Betalingen trekt de verhuurder kosten van de accommodatiekosten af voor de overdracht van het resterende saldo aan de verhuurder, zoals beschreven in de Betaling Voorwaarden. De huurder kosten zijn, zoals hierboven vermeld, opgenomen in de totale kosten.

   De toepasselijke huurder kosten, alsmede de belastingen door Desima geïnd, zullen worden getoond aan de huurder die via de Site en Applicatie bij het uitchecken, voorafgaand aan hun indiening van een boeking aanvraag. En, zal Desima toepasselijke verhuurders kosten bekend maken aan verhuurder via de Site en Applicatie. Meer informatie over Servicekosten is te vinden op het Desima Hulp Centrum.

  • Algemene Boeking en Financiële Voorwaarden

   Annuleringen en Terugbetalingen

   Als u, als huurder, een bevestigde boeking gemaakt via de Site, Applicatie en Diensten wilt annuleren, hetzij vóór of na aankomst op de accommodatie, zullen de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder op de toepasselijke advertentie van toepassing zijn op deze annulering. Ons vermogen om de accommodatiekosten, huurder kosten en andere bedragen die in rekening zijn gebracht aan u zal terugbetalen zal afhangen van de voorwaarden van de toepasselijke annuleringsvoorwaarden. Details met betrekking tot terugbetalingen en annuleringsvoorwaarden zijn beschikbaar via de website en de applicatie. De huurder kosten worden niet terugbetaald, tenzij in de annuleringsvoorwaarden geselecteerd door de verhuurder anders is aangegeven. Desima Betalingen zal eventuele terugbetalingen uitvoeren volgens de Betaling Voorwaarden.

   Als een verhuurder een bevestigde boeking gemaakt via de Site, Diensten en Applicatie annuleert, (i) zal Desima Betalingen de totale kosten voor een dergelijke boeking terugbetalen aan de betreffende huurder op grond van de Betaling Voorwaarden en (ii) de huurder zal een mededeling ontvangen van Desima met alternatieve opties en andere gerelateerde informatie. Indien de huurder een boeking aanvraagt ​​van een van de alternatieve opties en de verhuurder van deze alternatieve advertentie bevestigt de huurders aangevraagde boeking, dan is de huurder het ermee eens om de totale kosten met betrekking tot deze boeking van de alternatieve advertentie aan Desima te betalen in overeenstemming met deze voorwaarden. Als een verhuurder een bevestigde boeking annuleert en u, als huurder, heeft geen mededeling ontvangen van Desima, neem dan contact op met Desima.

   Als, u als verhuurder, een bevestigde boeking annuleert, dan gaat u ermee akkoord dat Desima sancties of gevolgen aan u kan opleggen die van toepassing kunnen zijn op u of uw advertentie  met inbegrip van (i) het publiceren van een automatische beoordeling van uw advertentie die aangeeft dat er een boeking werd geannuleerd, (ii) het bijhouden van de kalender van uw advertentie door de data van de geannuleerde boeking niet beschikbaar te maken of te blokkeren, of (iii) het opleggen van annuleringskosten. U wordt geïnformeerd over de situaties waarin annuleringskosten van toepassing zijn voordat u besluit te annuleren.

   In bepaalde omstandigheden kan Desima besluiten, naar eigen goeddunken, dat het noodzakelijk of wenselijk is om een ​​bevestigde boeking gemaakt via de Site, Applicatie en Diensten te annuleren. Dit kan zijn om redenen uiteengezet in Desima's Verzachtende Omstandigheden Beleid of om een ​​andere reden. Desima kan ook bepalen, naar eigen goeddunken, om de huurder alle of een gedeelte van de kosten terug te betalen die de huurder heeft betaald in overeenstemming met de voorwaarden van Beleid Terugbetaling Huurder in verband met een annulering onder Desima's Verzachtende Omstandigheden beleid. U stemt ermee in dat Desima en de relevante huurder of verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke annuleringen of restitutie zal hebben.

   Afronding van bedragen

   Desima kan, naar eigen goeddunken, bedragen die verschuldigd zijn van of aan huurders of verhuurders naar boven of beneden afronden tot op de dichtstbijzijnde hele functionele basiseenheid waarin de munt is uitgedrukt (bijv. Naar de dichtstbijzijnde dollar, euro of andere ondersteunde valuta); Zo zal Desima afronden naar een hoeveelheid van bijvoorbeeld 102,00 en 101,00.

   Wijzigingen in boekingen

   U als huurder of verhuurder bent verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen aan een boeking die u volgens de Desima Klantenservice ("Boeking Wijzigingen") aanmaakt, en u gaat akkoord met de betaling van eventuele accommodatiekosten, huurder kosten, verhuurder kosten, servicekosten en / of belastingen in verband met dergelijke Boeking Wijzigingen.
 1. Belastingen

  U als verhuurder begrijpt en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor (i) het bepalen van de voor u toepasselijke fiscale rapportage-eisen, en (ii) het doorberekenen van de belastingen die moeten worden opgenomen in uw advertenties en voor het innen van deze toepasselijke belastingen. U bent ook zelf verantwoordelijk voor het afdragen van deze belastingen die u heeft gevraagd en ontvangen aan de bevoegde autoriteit. Desima kan geen fiscale adviezen verstrekken aan leden en biedt dit ook niet aan.

  Indien van toepassing, of gebaseerd op een verzoek van een verhuurder, kan Desima een geldige BTW-factuur aan de betreffende verhuurder geven.

  U begrijpt en erkent dat de aangewezen overheids organisaties, afdelingen of instanties (de "belastingdienst"), van welk land, regio of gemeente uw accommodatie zich bevindt, belastingen kunnen innen van huurders of verhuurders op basis van de prijs die het recht van gebruik geeft op en / of bezetting van accommodaties, en dienen te worden overgemaakt aan de aangewezen Belastingdienst. De wetten in rechtsgebieden kunnen onderling variëren, maar het kan nodig zijn dat deze belastingen worden verzameld en worden overgemaakt als een percentage van de accommodatiekosten van verhuurders, een vast bedrag per dag, of andere variaties, en worden soms "bezetting belastingen," "hotel belastingen "," accommodatie belastingen "," overgangs belastingen "," verkoop en gebruikers belastingen "," belasting over de toegevoegde waarde, "" kamer belastingen "of" toeristenbelasting "(hierna" Bezetting Belastingen ").
  • Bezetting Belasting heffing en Afdracht

   In bepaalde rechtsgebieden, kan Desima beslissen naar eigen goeddunken het verzamelen en afdragen van bezetting belastingen te faciliteren van of namens de huurders of verhuurders, in overeenstemming met uw aanwijzingen in deze Voorwaarden ( "Heffing en Afdracht") indien de fiscale bevoegdheid beweert dat Desima of verhuurders een belastinginning en afdracht verplichting hebben. In elke jurisdictie waarin we besluiten om direct belastingheffing en afdracht te faciliteren, of u nu een huurder of verhuurder bent, in plaats van dat de verhuurder bezetting belastingen int van huurders en af draagt aan de Belastingdienst, instrueert en autoriseert u hierbij Desima (via Desima betalingen) de bezetting belastingen te innen van de huurders namens de verhuurder, op het moment dat de accommodatiekosten worden geïnd, en deze bezetting belastingen af te dragen aan de Belastingdienst. Wanneer Desima voor de eerste keer de heffing en afdracht faciliteert van bezetting Belastingen in een rechtsgebied, zal Desima de bestaande verhuurders met advertenties in dergelijke jurisdicties op de hoogte stellen. Wanneer een nieuwe advertentie is aangemaakt in een rechtsgebied waar Desima de heffing en afdracht van bezetting belastingen faciliteert, zal de verhuurder dit worden meegedeeld in het advertentie proces.

   Het bedrag van de bezetting belastingen, indien van toepassing, geïnd en afgedragen door Desima zijn zichtbaar en afzonderlijk vermeld voor zowel huurders als verhuurders op hun respectievelijke transactiedocumenten. Waar Desima direct heffing en afdracht faciliteert, zijn huurders en verhuurders het erover eens dat verhuurders niet mogen proberen de heffing en afdracht van elke bezetting Belastingen te ontvangen die worden verzameld door Desima en die verband houden met hun accommodaties op Desima in dat betreffende rechtsgebied. U gaat uitdrukkelijk akkoord Desima vrij te geven, te verdedigen, schadeloos te stellen, en Desima en haar affiliaties,dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, schulden, verplichtingen en kosten, met inbegrip, zonder beperking, redelijke juridische en / of boekhoudkundige kosten, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met bezetting belastingen, inclusief, zonder beperking, de toepasbaarheid van, berekening, collectie of toezending van bezetting Belastingen in iedere hoeveelheid of in zijn geheel inzake uw transacties of Accommodaties. Voor elke jurisdictie waar wij heffing en afdracht, faciliteren geven verhuurders en huurders ons uitdrukkelijk toestemming, zonder nadere aankondiging, om data en andere gegevens en informatie met betrekking tot hen of van hun transacties, boekingen, Accommodaties en bezetting belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, zoals de naam van de verhuurder en huurder, advertentie adressen, transactie datums en bedragen, fiscale identificatienummer (s), de bedragen van de belastingen ontvangen door verhuurders van huurders of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en soortgelijke informatie, op te slaan, over te dragen en te onthullen aan de desbetreffende Belastingdienst.

  • Optie voor verhuurder om belasting af te dragen

   In andere rechtsgebieden kan Desima beslissen naar eigen goeddunken het inning van de Bezetting belasting namens verhuurders en huurders in overeenstemming met de aanwijzingen van een verhuurder te vergemakkelijken om te kiezen voor een bepaalde Bezetting belasting post in het boekingsproces, waarbij de verhuurder aan geeft dat de bezetting Belastingen van de gasten rechtstreeks naar de verhuurder gaan, zodat de verhuurder dergelijke belastingen direct kan overmaken aan de belastingdienst ( "Opt-in voor Verhuurder Afdracht"). In jurisdicties waarin we besluiten om de inning te vergemakkelijken door een Opt-in voor Verhuurder afdracht, of u nu een huurder of verhuurder bent, u geeft hierbij Desima de opdracht en u autoriseert Desima (via Desima Betalingen) de bezetting belastingen te ontvangen van gasten op het moment accommodatiekosten zijn verzameld en aan de verhuurder over te maken die dan verplicht is om dergelijke belastingen rechtstreeks aan de Belastingdienst over te maken. Als Desima Opt-in voor Verhuurder afdracht aanbiedt en de verhuurder kiest voor Opt-in voor Verhuurder afdracht in elk rechtsgebied, de verhuurders en huurders blijven als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling en afdracht van enige en alle belastingen die van toepassing kunnen zijn op Accommodaties; u gaat ermee akkoord en begrijpt dat Desima niet verantwoordelijk is voor, en zal niet dergelijke bezetting belastingen sturen naar de Belastingdienst bij Opt-in voor Verhuurder afdracht van belastingen. U gaat ermee akkoord dat Desima, door middel van derde partij payment providers, volgens uw keuzes en aanwijzigen de bezetting belastingen van huurders verwerkt en rechtstreeks naar de verhuurder overmaakt die deze belasting vervolgens naar de Belastingdienst overmaakt, en dat u alle bedragen geïnd van huurders, zijnde bezetting Belastingen, overmaakt aan de betreffende belastingdienst. U gaat uitdrukkelijk akkoord Desima vrij te geven, te verdedigen, schadeloos te stellen, en Desima en haar affiliaties,dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, schulden, verplichtingen en kosten, met inbegrip, zonder beperking, redelijke juridische en / of boekhoudkundige kosten, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met bezetting belastingen, inclusief, zonder beperking, de toepasbaarheid van, berekening, collectie of toezending van bezetting Belastingen in iedere hoeveelheid of in zijn geheel inzake uw transacties of Accommodaties. Voor elke jurisdictie waar we Opt-in voor Verhuurder afdracht faciliteren, verlenen verhuurders en huurders ons uitdrukkelijk toestemming, zonder nadere aankondiging, om data en andere gegevens en informatie met betrekking tot hen of van hun transacties, boekingen, Accommodaties en bezetting belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, zoals de naam van de verhuurder en huurder, advertentie adressen, transactie datums en bedragen, fiscale identificatienummer (s), de bedragen van de belastingen ontvangen van huurders of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en soortgelijke informatie, op te slaan, over te dragen en te onthullen aan de desbetreffende Belastingdienst.

  • Diverse bezetting belasting bepalingen

   Of u nu een huurder of verhuurder bent, u gaat ermee akkoord dat elke claim of oorzaak van de actie met betrekking tot de facilitering van de Opt-in voor Verhuurder afdracht of het verzamelen en overmaken van de bezetting belastingen niet van toepassing is op een leverancier of verkoper die door Desima mogen worden gebruikt in verband met het faciliteren van Opt-in voor Verhuurder afdracht of Verzamelen en overmaken van de bezetting Belastingen, indien aanwezig. Huurders en verhuurders zijn het erover eens dat we extra bedragen mogen rekenen van u in het geval dat de belastingen verzameld en / of betaald onvoldoende zijn om uw verplichtingen volledig te doen kwijt schelden bij de Belastingdienst, en u gaat ermee akkoord dat de enige manier om bezetting Belastingen terug te vorderen die geïnd zijn door Desima is een terugbetaling via de toepasselijke Belastingdienst in overeenstemming met de door die Belastingdienst vastgestelde procedures.

   In jurisdicties waar we niet kennis hebben gegeven van, niet faciliteren (of niet meer faciliteren van) de inning of afdracht van bezetting belastingen door verzamelen en afdragen, Opt-in voor Verhuurder Afdracht of enig ander middel of methode, in uw jurisdictie, verhuurder en huurders blijven als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het innen en / of afdragen van elke en alle vormen van bezetting belastingen die van toepassing zijn op Accommodaties.

   Verhuurders en huurders gaan ermee akkoord dat in sommige rechtsgebieden, kan Desima besluiten niet het verzamelen of afdragen van bezetting belastingen te faciliteren of niet in staat te zijn om de verzameling en / of afdracht van een bezetting belastingen te faciliteren, en niets wat vermeld is in deze Algemene Voorwaarden is of wordt een representatie of garantie dat Desima verzamelen en / of afdragen van bezetting belasting überhaupt ergens zal faciliteren, ook niet in specifieke rechtsgebieden, of dat Desima het verzamelen en afdragen van bezetting belasting zal blijven faciliteren in een specifiek rechtsgebied waarin het kan zijn aangeboden. Desima behoudt zich het recht voor om naar eigen besluit, de facilitering van de inning en afdracht van eventuele Bezetting belasting te staken (ongeacht de methode die wordt gebruikt of gebruikt zal worden in de toekomst) om welke reden dan ook of zonder reden, op voorwaarde dat Desima de verhuurders hiervan op de hoogte zal stellen binnen een redelijke termijn in elk rechtsgebied waarin Desima bepaalt een dergelijke facilitering te staken.
 1. Valuta conversie

  Desima's online platform faciliteert boekingen tussen huurders en verhuurders die kunnen betalen in een andere valuta dan die van de plaats van bestemming, valutaconversies kunnen dan nodig zijn om deze verschillende valuta voorkeuren tegemoet te komen. Hoewel het Desima platform gebruikers in staat stelt om de prijs van de advertenties te bekijken in een aantal valuta's, de valuta's die beschikbaar zijn voor gebruikers om betalingen mee te verrichten en te ontvangen kan beperkt zijn en kan de standaard valuta in een bepaalde geografische locatie niet opgenomen zijn. Details met betrekking tot het omrekenen van valuta, met inbegrip van alle bijbehorende kosten, worden in de Betaling Voorwaarden besproken.

 2. Schade aan accommodaties en waarborgsommen 

  Als huurder, bent u verantwoordelijk voor het verlaten van de accommodatie (inclusief eventuele persoonlijke of andere eigendommen gelegen in, op en/of rond een accommodatie) in de staat waarin alles was toen u aankwam. U erkent en aanvaardt dat, u als huurder, verantwoordelijk bent voor uw eigen handelen en nalaten maar ook verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van elk individu die u uitnodigt in de accommodatie, of anderszins toegang verleent tot de accommodatie. In het geval dat een verhuurder anders beweert en levert het bewijs van de schade ( "Schade Claim"), inclusief maar niet beperkt tot foto's, dan gaat u ermee akkoord om de kosten van het vervangen van de beschadigde artikelen te betalen voor gelijkwaardige items.

  Verhuurders kunnen ervoor kiezen om een waarborgsom in te stellen in hun advertentie ( "Waarborgsommen"). Elke advertentie zal beschrijven of een borg is vereist voor de betreffende accommodatie. Desima zal commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om verzoeken en vorderingen met betrekking tot Waarborgsommen van verhuurders te berperken, maar Desima is niet verantwoordelijk voor het indienen of het aanvaarden van enige schadeclaims van verhuurders die verband houden met waarborgsommen, en wijst alle aansprakelijkheid af in dit verband.

  Als een verhuurder een Schade Claim heeft voor een bevestigde reservering, dan kan de verhuurder een betaling vragen aan de huurder door middel van het interne berichten systeem op de Site, Applicatie en Diensten. De verhuurder kan de schade claim voorleggen voor advies aan Desima als de huurder en verhuurder niet in staat zijn om een ​​Schade Claim onderling te regelen. Als een verhuurder een Schade claim voor advies voorlegt aan Desima, zal de huurder in hierover in kennis worden gesteld van de schade claim en zult u in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren. Als u als huurder akkoord gaat met het betalen aan de verhuurder in verband met een schade claim, of als Desima dat, naar eigen goeddunken, bepaalt dat u verantwoordelijk bent voor het beschadigen van een accommodatie of van persoonlijke of andere eigendommen gelegen in, op en/of rond een accommodatie, dan zal Desima (via Desima betalingen) dergelijke kosten op u en / of uit de waarborgsom verhalen in overeenstemming met de Betaling Voorwaarden. Desima behoudt zich ook het recht voor om via een andere weg de betaling te verhalen op u die beschikbaar zijn voor Desima in dit geval in situaties waarin is vastgesteld dat u, naar Desima’s eigen goeddunken, schade aan een accommodatie of aan persoonlijke of andere eigendommen gelegen in, op en/of rond een accommodatie heeft toegebracht.

  Zowel huurders en verhuurders komen overeen ter goeder trouw samen te werken met en het assisteren van Desima, en Desima te voorzien van informatie alsmede acties te ondernemen die in alle redelijkheid door Desima van hen worden gevraagd, in verband met eventuele schadeclaims of andere klachten of claims van de leden met betrekking tot accommodaties of persoonlijke of andere eigendommen gelegen in, op en/of rond een accommodatie of met betrekking tot een onderzoek uitgevoerd door Desima of een vertegenwoordiger van Desima betreffende het gebruik of misbruik van de Site, Applicatie of de Diensten. Waarborgsommen, indien vereist door een verhuurder, kunnen worden toegepast op eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn door een huurder bij een langer verblijf in een advertentie zonder toestemming van de verhuurder.

 3. Langer verblijven in de accommodatie zonder toestemming van de verhuurder

  Huurders zijn het erover eens dat een bevestigde boeking slechts een door de verhuurder aan de huurder toegekende licentie is om gebruik te mogen maken van een advertentie voor de beperkte duur van de boekingsbevestiging en in overeenstemming met de huurders overeenstemming met de verhuurder. Huurders gaan verder akkoord met het niet later vertrekken uit de accommodatie dan de check-out tijd die de verhuurder aangeeft in de advertentie of een andere tijd, zoals onderling overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder. Als huurders langer blijven dan de afgesproken checkout tijd zonder toestemming van de verhuurder, dan hebben ze niet langer een licentie om te mogen verblijven in de advertentie en heeft de verhuurder het recht om de huurder te verzoeken om te vertrekken. Daarnaast zijn huurders het erover eens dat de verhuurder de huurder extra kosten in rekening kan brengen voor elke periode van 24 uur die de huurder langer verblijft dan de overeengekomen periode, zonder de toestemming van de verhuurder, namelijk een extra nachtelijke vergoeding van twee keer de gemiddelde nachtelijke vergoeding van de accommodatie die oorspronkelijk door de huurder is betaald om het geleden ongemak van de verhuurder te dekken, plus alle van toepassing zijnde servicekosten, belastingen en eventuele juridische kosten die de verhuurder moet maken om de huurder te laten vertrekken (gezamenlijk, "Extra kosten"). Desima Betalingen zal de extra bedragen op de huurders verhalen op grond van de Betaling Voorwaarden.

 4. Gedragingen van de gebruiker

  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de naleving van elke en alle wetten, regels, voorschriften, en fiscale verplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten en collectieve Content. In verband met uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten en collectieve Content, gaat u ermee akkoord dat u niet mag en zult:

 • inbreuk maken op de lokale, provinciale, nationale of andere wet- of regelgeving, of een bevel van een rechtbank, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bestemmingsplannen en fiscale regelgeving;
 • Gebruik handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots, backdoors of andere middelen of processen om toegang te krijgen, "scrape", "crawl" of "spider" van alle webpagina's of andere diensten in de Site, Applicatie Diensten of Collectieve Content;
 • toegang of gebruik maken van onze Site, Applicatie Diensten of de Desima API te gebruiken, openbaar te maken, of toestaan ​​om te worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, van elke Desima Content: (i) die niet in het openbaar door Desima wordt weergegeven in de zoekresultaten pagina's of de advertentie pagina's voordat een boeking is bevestigd; (ii) op ​​een manier die niet strookt met de Desima privacybeleid of Algemene gebruiksvoorwaarden; of (iii) op ​​een manier die de privacyrechten of andere rechten van de gebruikers van Desima of een andere derde partij schendt;
 • gebruik maken van de Site, Applicatie Diensten of Collectieve Content voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden zijn toegestaan of op een manier ten onterechte Desima’s goedkeuring of een partnerschap impliceert, of anderszins anderen misleidt dat u een connectie met Desima heeft;
 • in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schadelijk zijn voor het merk Desima op enigerlei wijze, onder meer door onbevoegd gebruik van Collectieve Content, registratie en / of het gebruik van Desima of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron identificatiemiddelen, of het registreren en / of het gebruik van domeinen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID's die nauw imiteren of verwarrende gelijkenis vertonen met Desima domeinen, handelsmerken, slogans, promotiecampagnes of Collectieve Content;
 • kopiëren, opslaan of anderszins toegang krijgen of gebruik maken van de informatie op de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden zijn toegestaan;
 • inbreuk maken op de rechten van Desima of de rechten van een andere persoon of entiteit, inclusief zonder beperking, hun intellectuele eigendom, privacy, publiciteit of contractueel recht;
 • belemmeren of beschadigen van onze Site, Applicatie of Diensten, inclusief, zonder beperking, door het gebruik van virussen, cancel bots, Trojan horses, schadelijke code, flood pings, denial-of-service, attacks, backdoors, packet of IP spoofing, forged routing of elektronische mailadres informatie of vergelijkbare methoden of technologie;
 • gebruik maken van onze Site, Applicatie Diensten om enige informatie met betrekking tot een andere persoon of entiteit, inclusief zonder beperking, foto's van anderen, persoonlijke contactgegevens of credit, debet-, telefoonkaart of rekeningnummers te verzenden, distribueren, posten of in te dienen zonder hun toestemming;
 • gebruik maken van onze Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content in verband met de verspreiding van ongevraagde commerciële e-mail ( "spam") of advertenties die geen verband houden met het verhuren van accommodaties;
 • "Stalken" of lastigvallen van een andere gebruiker van onze Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content, of verzamelen of opslaan van alle persoonlijk identificeerbare informatie over iedere andere gebruiker dan ten behoeve van de afhandeling van transacties als een Desima huurder of verhuurder;
 • als een verhuurder aanbieden van accommodaties waarvan u niet zelf eigenaar bent of toestemming heeft om te verhuren als accommodatie (zonder beperking van het voorgaande, zult u als verhuurder geen Accommodaties plaatsen als u die in de hoedanigheid doet als agent voor een derde partij);
 • als een verhuurder aanbieden van accommodaties die niet op grond van de bepalingen en voorwaarden van een overeenkomst met een derde partij kunnen worden geboekt;
 • registreren voor meer dan één Desima account of een nieuw Desima account registreren ten behoeve van iemand anders dan uzelf;
 • tenzij Desima uitdrukkelijk toestaat, een boeking verzoek of boeking voor een verblijf in een accommodatie plaatsen als u niet daadwerkelijk zelf verblijft of gaat verblijven in de accommodatie;
 • contact zoeken met een andere gebruiker voor andere doeleinden dan het stellen van een vraag met betrekking tot een boeking, Accommodatie, advertentie of het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten;
 • werven of anderszins overhalen van verhuurders of andere gebruikers om deel te nemen aan services van derden of websites die concurrerend voor Desima zijn, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Desima;
 • werven of anderszins overhalen van gebruikers om deel te nemen aan services van derden of websites, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of het vervalsen van uw identiteit of anderszins u voordoen als iemand anders dan uzelf of uw connectie met een andere persoon of entiteit;
 • Gebruik maken van geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen van of anderszins interactie zoeken met de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content;
 • gebruik maken van de Site, Applicatie Diensten of Collectieve Content om een verhuurder of huurder te vinden en dan een reservering van een Accommodatie te voltooien, onafhankelijk van de Site, Applicatie of Diensten, met het oog op om de verplichting te omzeilen eventuele servicekosten te betalen met betrekking tot Desima’s provisie voor de diensten of om elke andere reden;
 • als een verhuurder, advertenties in te dienen met valse of misleidende informatie, met inbegrip van prijsinformatie, of een prijs te vermelden die u niet van plan bent te eren;
 • schenden van deze Voorwaarden of op dat moment geldend beleid van Desima en de gemeenschappelijke (community) richtlijnen of Standaarden;
 • bezighouden met storend, ontwijkend, beledigend of intimiderend gedrag op elk gebied of aspect van ons Platform, Applicatie, of Diensten;
 • plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of doorgeven van Content die: (i) een patent, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij schendt, verduistert of in strijd handelt met; (ii) in strijd is met, of aanzet tot gedrag dat in strijd zou zijn met alle van toepassing zijnde wetten of regelgeving of zou leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, bedriegend of misleidend is (rechtstreeks of door nalatigheid of door het uitblijven van het bijwerken van informatie); (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is; (v) bevordert discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schadelijk is voor een individu of groep; (vi) is gewelddadig of bedreigend of promoot geweld of acties die voor elk ander persoon bedreigend zijn; of (vii) promoot illegale of schadelijke activiteiten of stoffen;
 • systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van onze Site, Applicatie of Diensten door te maken of samen te stellen, direct of indirect, in enkele of meerdere downloads, een verzameling, compilatie, database, directory of dergelijke, hetzij door handmatige methoden, door het gebruik van bots , crawlers of spiders, of anderszins;
 • gebruik, tonen, spiegelen of het iframen van de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content, of elk individueel element binnen de Site, Applicatie Diensten of Collectieve Content, de naam van Desima, elk Desima handelsmerk, logo of andere bedrijfseigen informatie, of de lay-out en het ontwerp van elke pagina of formulier op een pagina van de Site, Applicatie of Diensten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Desima;
 • toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare ruimtes van de Site, Applicatie of Diensten, Desima's computersystemen of de technische oplevering systemen van providers van Desima;
 • trachten te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van elk Desima systeem of netwerk of inbreken op de beveiliging of authenticatie maatregelen;
 • te voorkomen, te omzeilen, te verwijderen, uit te schakelen, aan te tasten, te decoderen, of anderszins te omzeilen van eventuele technologische maatregelen van Desima of van een van de providers van Desima of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) die de Site, Diensten, Applicatie of Collectieve Content beschermen;
 • vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep, of op enigerlei wijze gebruik te maken van de Site, Diensten, Applicatie of Collectieve content om veranderde, misleidende of onjuiste-source identificerende informatie te sturen;
 • proberen te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of reverse engineer iets van de software die wordt gebruikt om de Site, Diensten, Applicatie of Collectieve Content te verschaffen;
 • verdedigen, aan te moedigen, of een derde partij te helpen bij elk van het voorgaande te doen; of
 • het aanvaarden van of een betaling te doen voor accommodatiekosten buiten Desima betalingen. Als u dat doet, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u: (i) in strijd met deze voorwaarden handelt; (Ii) alle risico's en verantwoordelijkheid aanvaardt voor een dergelijke betaling, en (iii) Desima te vrijwaren van aansprakelijkheid voor dergelijke betalingen.

Desima heeft het recht schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en te vervolgen in de ruimste zin van de wet. Bovendien, en zoals in deze Voorwaarden, kan Desima een reeks acties tegen u nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verwijderen of ontoegankelijk maken van een deel of het geheel van uw leden Content of door het deactiveren of annuleren van uw advertentie(s) of Desima account, voor een overtreding van deze sectie van deze Voorwaarden.

Desima kan toegang krijgen tot, bewaren en openbaar maken van uw gegevens als we daartoe verplicht zijn door de wet, of als wij te goeder trouw geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te reageren op claims tegen Desima of aan een juridisch proces (bijvoorbeeld dagvaardingen of bevelschriften), (ii) af te dwingen dat onze overeenkomsten worden nagekomen met de gebruikers, zoals deze Voorwaarden, (iii) voor de preventie van fraude, risicobeoordeling, onderzoek, customer support, productontwikkeling en de-afluister doeleinden, of (iv) de rechten, eigendom of veiligheid van Desima, zijn gebruikers of leden van het publiek. U erkent dat Desima geen verplichting heeft om uw toegang tot of het gebruik van de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve Content te monitoren, te bekijken, te verwijderen, of de toegang uit te schakelen of te bewerken Leden gebonden Content, maar het recht heeft om dit te doen met het oog op de bediening en verbetering van de Site, Applicatie and Diensten (inclusief zonder beperking voor de preventie van fraude, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning), om uw naleving van deze voorwaarden te controleren te voldoen aan de toepasselijke wet of de opdracht of de eis van een rechtbank, administratief agentschap of andere overheidsinstanties, om te reageren op de inhoud die zij bepaalt als verwerpelijk of zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Desima behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot enige Collectieve Content te verwijderen of uit te schakelen die Desima, naar eigen goeddunken, bezwaarlijk acht om welke reden dan ook, in strijd vindt met deze voorwaarden of anderszins schadelijk acht voor de Site, Applicatie of Diensten.

Melding van wangedrag

Als je huurt bij of verhuurt aan iedereen die voor uw gevoel zich niet proper gedraagt of zich niet proper gedragen heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot iedereen die (i) zich bezig houdt met aanvallend, gewelddadig of seksueel onaangepast gedrag, (ii) waarvan u vermoedt van het stelen van u, of (iii) zich bezig houdt met alle andere storende gedragingen, dien je die persoon of personen onmiddellijk aan te geven bij de bevoegde autoriteiten en vervolgens te melden bij Desima door contact met ons op te nemen via uw politiebureau en aangifte rapport nummer; op voorwaarde dat uw aangifte rapport ons niet verplicht om enige actie te ondernemen dan die vereist door de wet (indien van toepassing) of veroorzaakt dat wij enige aansprakelijkheid oplopen naar u.

 1. Privacy

  U stemt ermee in dat Desima's privacybeleid (die van tot tijd tot tijd kan worden bijgewerkt) regelt het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door Desima.

 2. Intellectueel eigendomsrecht en kennisgeving van de rechten

  De Site, Applicatie, Diensten en collectieve Content worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van de Nederland en andere landen. U erkent en stemt ermee in dat de Site, Applicatie, Diensten en collectieve Content, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Desima en haar licentiehouders. U zal een auteursrecht, handelsmerk, service merk of andere eigendomsrechten mededelingen opgenomen in of bij de Site, Applicatie Diensten, of Collectieve Content niet verwijderen, wijzigen of  verdoezelen. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere aanduidingen van eigendom van Desima gebruikt op of in verband met de Site, Applicatie, Diensten en Desima Content zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Desima in Nederland en het buitenland. Handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere aanduidingen van eigendom of gebruikt op of in verband met de Site, Applicatie, Diensten en Desima Content van derden worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Als verhuurder, huurder, of lid, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de extra Voorwaarden Richtlijnen en het beleid dat van toepassing is op uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten en collectieve Content, met inbegrip van Desima's Handelsmerk & ​​Merken Richtlijnen (die van tot tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt).

 3. Extra voorwaarden

  Onze Site, Applicatie Diensten hebben verschillende producten, functies en aanbiedingen, dus soms kunnen aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn op uw gebruik van deze producten, functies of aanbiedingen. Bijvoorbeeld, aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als u nieuwe gebruikers verwijst naar Desima ("Referentie Programma"). Als aanvullende voorwaarden beschikbaar zijn voor het betreffende product of de services die u gebruikt, dan worden die aanvullende voorwaarden onderdeel van deze voorwaarden.

 4. Desima Content en Leden Content goedkeuring

  Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, Desima's Handelsmerk & ​​Merk Richtlijnen, verleent Desima u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om (i) toegang te krijgen en alle Desima Content te bekijken uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en ( ii) toegang tot en het bekijken van alle leden content waartoe u toegang heeft gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U heeft geen recht op een sublicentie van de licentierechten waartoe u toegang heeft gekregen in deze sectie. U zult niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken op basis van, distribueren, vergunning, verkopen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren van de Site, Applicatie, Diensten, of Collectieve Content, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze Voorwaarden. Geen licenties of rechten zijn verleend aan u door implicatie of anderszins onder elke intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Desima of haar licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten uitdrukkelijk toegekend in deze voorwaarden.

 5. Leden Content

  We kunnen, naar eigen goeddunken, u toelaten om Leden Content te posten, uploaden, publiceren, in te dienen of te verzenden. Door het beschikbaar stellen van Leden Content op of via de Site, Applicatie, Diensten, of via promotiecampagnes van Desima, verleent u aan Desima een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende (of voor de duur van de bescherming), niet-exclusieve, overdraagbare, royalty -vrije licentie, met het recht op sublicentie, om te gebruiken, te bekijken, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te verzenden, te streamen, uit te zenden, toegang te krijgen tot, te bekijken en anderszins te exploiteren van deze Leden Content op, door en door middel van te promoten of te vermarkten van de Site, Applicatie en Diensten. Desima claimt geen eigendomsrechten op dergelijke Leden Content en niets in deze voorwaarden zal alle rechten die je kan hebben om dergelijke Leden Content te gebruiken en te exploiteren beperken.

  U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Leden Content die u ter beschikking stelt via de Site, Applicatie, Diensten of via promotiecampagnes van Desima. Dienovereenkomstig, verklaart en garandeert u dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar van alle Leden Content bent die u ter beschikking stelt via de Site, Applicatie, Diensten of via promotiecampagnes van Desima of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases bezit die nodig zijn om de rechten op dergelijke Leden Content toe te kennen aan Desima, zoals beoogd in het kader van deze Voorwaarden; en (ii) noch de Leden Content noch uw advertentie  uploaden, publicatie, indiening of toezending van de Leden Content of Desima's gebruik van de Leden Content (of een gedeelte daarvan) op, via of door middel van de Site, Applicatie, en Diensten of promotiecampagnes van Desima inbreuk maken op, verduisteren of schenden van patent van een derde partij, auteursrecht, merkenrecht, bedrijfsgeheim, morele rechten of andere rechten eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publicatie of privacy, of leiden tot de schending van alle toepasselijke wetten- of regelgeving.

 6. Links

  De Site, Applicatie and Diensten kan links naar websites of middelen van derden bevatten. U erkent en aanvaardt dat Desima niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke websites of bronnen; of (ii) de inhoud, producten en diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen samenwerking of sponsoring door Desima van dergelijke websites of bronnen of de inhoud, producten of services die beschikbaar zijn op dergelijke websites of bronnen. U erkent als enige verantwoordelijk voor en neemt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of middelen of de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Sommige delen van het Desima platform bevatten Google Maps / Earth (diensten voor het in kaart brengen), waaronder Google Maps API (s). Uw gebruik van Google Maps / Earth is onderworpen aan de voorwaarden voor het gebruik van Google.

 7. Feedback

  Wij verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Site, en Applicatie Diensten door te geven ("feedback"). U kunt feedback geven via e-mail, via de rubriek 'Contact' van de Site en Applicatie, of op een andere wijze van communicatie. U erkent en aanvaardt dat alle feedback die u geeft de enige en exclusieve eigendom van Desima zal worden en je hierbij onherroepelijk akkoord gaat met al uw rechten, uw titels en belangen in en op alle feedback, inclusief en zonder beperking alle wereldwijde octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, morele en andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten toe te wijzen aan Desima, en doet u afstand van eventuele morele rechten die u kan hebben in een dergelijke feedback. Op verzoek en op kosten van Desima, zal u documenten uitvoeren en onderneemt u zulke acties, die Desima redelijkerwijs kan verzoeken, Desima te helpen, te verwerven, en te perfectioneren van haar intellectuele eigendomsrechten en andere juridische beschermingen voor de feedback.

 8. Copyright Policy

  Desima respecteert auteursrecht en verwacht van haar gebruikers om hetzelfde te doen. Het is het beleid van Desima om in voorkomende gevallen de accounts van leden te beëindigen of van andere houders die herhaaldelijk inbreuk maken of worden verondersteld herhaaldelijk inbreuk te maken op de rechten van rechthebbenden. Zie Desima's auteursrechtbeleid voor verdere informatie.
 9. Duur en beëindiging, opschorting en andere maatregelen

 • Duur

  Deze voorwaarden zijn gedurende een termijn van 30 dagen van kracht, aan het einde daarvan het zal automatisch en continu vernieuwen voor de volgende 30 dagen tot het moment wanneer u of Desima deze voorwaarden beëindigd zoals hieronder beschreven.

 • Beëindiging door huurder of verhuurder

  U kunt deze voorwaarden beëindigen op elk gewenst moment via de "Account annuleren" functie op de site of door het sturen van een e-mail. Als u uw Desima account als een verhuurder wilt annuleren, zullen alle bevestigde boekingen automatisch worden geannuleerd en uw huurders zullen een volledige terugbetaling ontvangen. Als u uw Desima account als huurder wilt annuleren, zal elke bevestigde boeking automatisch geannuleerd worden en zal de restitutie afhangen van de voorwaarden van het toepasselijke annuleringsbeleid. Zonder beperking van onze rechten hieronder aangegeven, kan Desima deze voorwaarden op elk moment beëindigen door u hier uiterlijk 30 dagen van tevoren, via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres, op de hoogte te stellen.

 • Beëindiging wegens schending, schorsing en andere maatregelen

  Desima kan onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden beëindigen als (i) u heeft deze voorwaarden of ons beleid, inclusief maar niet beperkt tot een schending van uw garanties beschreven in deze Voorwaarden of schending van de “Gedrag van huurder 'bepalingen in deze Voorwaarden, wezenlijk geschonden (ii) u heeft tijdens de Desima account registratie onnauwkeurige, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, of tijdens het advertentie proces of daarna, (iii) u heeft de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden geschonden, of (iv) Desima gelooft in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid of eigendommen van andere leden, Desima of derden te beschermen, voor de preventie van fraude, risicobeoordeling, de veiligheid of voor onderzoek doeleinden.

  Daarnaast kan Desima advertenties  beoordelingen of andere leden content deactiveren of vertragen, lopende of bevestigde boekingen annuleren, uw gebruik van of de toegang tot uw Desima account en de Site, Applicatie of Diensten beperken, tijdelijk of permanent elke speciale status intrekken in verband met uw Desima account, of tijdelijk of permanent uw Desima account op te schorten als (i) u deze Voorwaarden of ons beleid niet naleeft, met inbegrip van materiële en immateriële inbreuken en het ontvangen van slechte beoordelingen van Verhuurders of Huurders, of (ii) Desima gelooft in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid of eigendommen van andere leden, Desima of derden te beschermen, voor de preventie van fraude, risicobeoordeling, de veiligheid of voor onderzoek doeleinden.

  Als we een van de in deze afdeling 23.3 beschreven maatregelen nemen, kunnen we (i) communiceren met uw huurders of verhuurders waarvan een lopende of bevestigde boeking is geannuleerd, (ii) het volledig terugbetalen van uw huurders voor alle bevestigde boekingen, ongeacht de reeds bestaande annuleringsvoorwaarden, (iii) ondersteuning van uw huurders, bij wijze van uitzondering, in het vinden van potentiële alternatieve Accommodaties, en (iv) u zult geen recht hebben op wat voor schadevergoeding dan ook voor bevestigde boekingen die werden geannuleerd.

  In geval van niet-materiële schendingen en waar van toepassing, krijgt u bericht van een maatregel door Desima en een mogelijkheid om de kwestie naar ​​redelijke tevredenheid van Desima op te lossen.

 • Consequenties

  Als u of Desima deze overeenkomst beëindigd, hebben wij niet de verplichting om uw leden content te verwijderen of terug te geven aan u, inclusief, maar niet beperkt tot beoordelingen of feedback. Als deze overeenkomst is beëindigd, hebt u geen recht op een herstel van uw Desima account of van uw leden Content. Als uw toegang tot of het gebruik van de Site, Applicatie en Diensten is beperkt of uw Desima account is geschorst of deze overeenkomst is door ons beëindigd, mag u niet een nieuwe Desima account registreren of proberen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, Applicatie en diensten via andere Desima accounts.

 • Overleving

  Als u of Desima deze overeenkomst beëindigd, de bepalingen van deze Voorwaarden die redelijkerwijs beëindiging van de overeenkomst dienen te overleven blijven van kracht.
 1. Disclaimers

  Als u kiest om de Site, de betreffende, diensten of collectieve inhoud te gebruiken of deel te nemen aan het referentie programma, doet u dit op eigen risico. U erkent en aanvaardt dat Desima niet de verplichting heeft om onderzoek te doen naar achtergrond of zedendelinquent controles uit te voeren naar elk Lid, inclusief, maar niet beperkt tot, huurders en verhuurders. Maar kan achtergrond of zedendelinquent controles uitvoeren, naar eigen goeddunken, voor zover door de geldende wetgeving en voor zover en we voldoende informatie hebben om een lid te identificeren. Als wij ervoor kiezen om deze controles uit te voeren, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we elke garantie af, expliciet of impliciet, dat deze controles eerder wangedrag aantonen van een gebruiker of garandeert dat een gebruiker zich niet weer zal gaan beginnen te misdragen in de toekomst.

  De Site, applicatie, Diensten, Collectieve content en Referentie Programma worden “zoals het is", zonder enige garantie, expliciet of impliciet aangeboden. Onverminderd het voorgaande, Desima wijst uitdrukkelijk iedere garantie van verkoopbaarheid, toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, ongestoorde of niet-inbreukmakendheid en alle garantie als gevolg van transactie of handelsgebruik af. Desima geeft geen garantie dat de Site, Applicatie, Diensten, Collectieve content, inclusief, maar niet beperkt tot, de advertenties of de accommodaties, of het referentie programma aan uw eisen voldoen of het niet beschikbaar zijn op een ononderbroken, ongestoorde, veilige, of foutloze basis. Desima geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van advertenties  accommodaties, verhuurders, huurders, uw opbouw van Desima reistegoeden, de Diensten of Collectieve content of nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van alle Collectieve content die via de Site, Applicatie, Diensten of referentie programma worden verkregen.

  Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van Desima of via de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve content, zal een garantie creëren die niet uitdrukkelijk hierin is vermeld.

  U bent zelf verantwoordelijk voor al uw communicatie en interacties met andere gebruikers van de Site, Applicatie of Diensten en met andere personen met wie u communiceert of een wisselwerking aangaat als gevolg van uw gebruik van de Site, Applicatie of Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, verhuurders of huurders. U begrijpt dat Desima geen poging onderneemt om de vermeldingen van gebruikers van de Site, Applicatie of Diensten controleert of de accommodaties bekijkt of bezoekt. Desima geeft geen garantie aangaande het gedrag van de gebruikers van de Site, Applicatie of Diensten of van de compatibiliteit met alle huidige en toekomstige gebruikers van de Site, Applicatie of Diensten. U gaat akkoord met het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen in alle communicatie- en interacties met andere gebruikers van de Site, de Applicatie of Diensten en met andere personen met wie u communiceert of een wisselwerking aangaat als gevolg van uw gebruik van de Site, Applicatie of Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, huurders en verhuurders, vooral als u besluit om offline of in persoon te ontmoeten ongeacht of dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd door Desima. Desima wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor het doen of nalaten van alle huurders en verhuurders of andere derden.

 2. Beperking van aansprakelijkheid

  U erkent en aanvaardt dat, voor zover toegestaan door de wet, het volledige risico als gevolg van uw toegang tot en het gebruik van de Site, Applicatie Diensten en Collectieve content, uw advertentie of boeking van de accommodaties via de Site, Applicatie en Diensten, uw deelname aan het referentie programma, en alle contact u heeft met andere gebruikers van Desima persoonlijk of online bij u blijft. Noch Desima noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van de Site, Applicatie, Diensten, Collectieve content of het referentie programma zijn aansprakelijk voor bijkomende, speciale, morele of gevolgschades, inclusief winstderving, verlies van gegevens of het verlies van goodwill, service onderbreking, computer schade of systeemuitval of de kosten van vervangende producten of diensten, of voor personen- of letselschade of emotionele nood voortkomend als gevolg van of in verband met deze voorwaarden, van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve content, van elke communicatie, interacties of vergaderingen met andere gebruikers van de Site, Applicatie of Diensten of andere personen met wie u een wisselwerking aangaat als gevolg van uw gebruik van de Site, Applicatie, Diensten of van uw deelname aan het referentie programma of van uw advertentie of boeking van de accommodaties via de Site, Applicatie en Diensten, of op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie en of Desima op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als een beperkt rechtsmiddel hierin wordt gevonden en niet het wezenlijke doel heeft bereikt.

  Behalve voor onze betalingsverplichting van het betalen van bedragen aan de van toepassing zijnde verhuurders in overeenstemming met deze voorwaarden, in geen geval zal Desima de totale aansprakelijkheid als gevolg van of in verband met deze voorwaarden en uw gebruik van de Site, Applicatie en Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, uw advertentie of boeking van de accommodaties via de Site, Applicatie en Diensten, of uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site, Applicatie, Diensten of Collectieve content of uw deelname aan het referentie programma en in verband met de accommodaties of interacties met andere leden, de bedragen overschrijden die u heeft betaald of verschuldigd bent voor boekingen via de Site, Applicatie en Diensten als een huurder in de twee (2) maanden voor de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, of indien u een verhuurder bent, de bedragen die door Desima aan u zijn uitbetaald in de twee (2) maanden voor de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid of honderd euro (EUR € 100), indien geen dergelijke betalingen, zoals van toepassing, zijn gedaan. De beperkingen van schade zoals hierboven vermeld zijn wezenlijke onderdelen van de basis van de overeenkomst tussen Desima en u. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschades niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

 3. Schadeloosstelling

  U stemt ermee in Desima en de aan haar gelieerden en dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, vrij te laten, te verdedigen, schadeloos te stellen, en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, waaronder, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) uw toegang tot of het gebruik van de Site, Applicatie, diensten, of Collectieve content of uw schending van deze Voorwaarden; (B) uw leden Content; (C) uw (i) interactie met elk lid, (ii) Boeking van een accommodatie, of (iii) het maken van een advertentie  (D) het gebruik, de conditie of het Boeken van een accommodatie door u, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig letsel, verlies of schade (compenserende, directe, incidentele of anderszins) van welke aard dan ook in verband met of als gevolg van een een boeking of het gebruik van een accommodatie; en (e) uw deelname aan het Referentie Programma of uw opbouw van alle Desima Reiscredits.

 4. Volledige overeenkomst

  Behalve zoals ze kunnen worden aangevuld met een document waarnaar hierin wordt verwezen of opgenomen of door extra Desima beleid, richtlijnen, standaarden, of voorwaarden voor een specifiek product, functie, dienst of aanbieding, vormen deze Voorwaarden de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen Desima en u met betrekking tot de Site, Applicatie, Diensten, Collectieve Content (met uitzondering van Betaling Diensten), en alle boekingen of advertenties van Accommodaties gemaakt via de Site, Applicatie and Diensten (met uitzondering van Betaling Diensten), en deze voorwaarden krijgen voorrang op en vervangen alle en alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Desima en u met betrekking tot boekingen of advertenties van Accommodaties, de Site, Applicatie, Diensten, en Collectieve Content (met uitzondering van Betaling Diensten).

 5. Toewijzing

  U mag deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Desima. Elke poging door u deze voorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder een dergelijke toestemming, zal nihil effect hebben of van geen waarde zijn. Desima kan deze voorwaarden toewijzen of overdragen, naar eigen goeddunken, zonder enige beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze voorwaarden bindend zijn voor en ten behoeve zijn van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 6. Kennisgevingen

  Kennisgevingen of andere mededelingen toegestaan ​​of hieronder vereist, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze voorwaarden, zullen schriftelijk zijn en gegeven worden door Desima (i) via een mededeling (in elk geval aan het adres of telefoonnummer dat u doorgegeven heeft) of (ii) door het plaatsen op de site of via de applicatie. Voor mededelingen via een mededeling zal de datum van ontvangst de datum waarop de kennisgeving is verzonden worden beschouwd.

 7. Toepasselijk recht en jurisdictie

  Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming te zijn met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met wettelijke conflict bepalingen. U en wij zijn het eens met de persoonlijke jurisdictie van het gerechtshof in Nederland met als locatie Leeuwarden voor alle acties waarvoor de partijen het recht behouden om een gerechtelijke uitspraak of een andere billijk herstel te zoeken in een bevoegde rechtbank om de werkelijke of de dreigende inbreuk, verduistering of schending van auteursrechten van een partij, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere rechten van intellectuele eigendom te voorkomen.

 8. Algemeen

  Het falen van Desima om een recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen zal geen opheffing zijn van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De opheffing van zo'n recht of bepaling is alleen van kracht indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Desima. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, zal de uitoefening door een partij van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden zal geen vooroordeel zijn voor andere rechtsmiddelen uit hoofde van deze Voorwaarden of anderszins. Als om welke reden dan ook een rechter of een bevoegde rechtbank een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar vindt, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan ​​en de overige bepalingen van deze voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

 9. Begunstiging van derden

  Deze Voorwaarden sluiten uit en zijn niet bedoeld om enige rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan de partijen.

 10. Contact met Desima

  Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact op Desima.

Contactinformatie

Desima

Heechhiem 16

9084 BA Goutum

Nederland


BTW nummer: BTW: NL102215352B01
KvK nummer: 01112210


info@desima.nl